Diezgan bieži nekustamā īpašuma pirkšanas procesā tiek piemirsts, ka būs jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis, līdz ar to tas netiek ierēķināts kopējās izmaksās pērkot māju, dzīvokli vai jebkuru citu nekustamo īpašumu.

nekustamā īpašuma nodoklis

Zemāk tiks aprakstīta svarīgākā informācija, kas būtu jāzina, lai nepieļautu kļūdas un nenonāktu nepatīkamās situācijās, kas saistītas ar nekustamā īpašuma nodokli.

Kas tiek aplikts ar nekustamā īpašuma nodokli?

Pēc Likumi.lv portālā pieejamās informācijas, ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot – zemi, ēkas, tai skaitā kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas un inženierbūves.

Taču nekustamā īpašuma nodoklis netiek piemērots pilnīgi visiem īpašumiem.

Īpašumi, kuriem nepiemēro nodokli:

  • pašvaldības nekustamo īpašumu, kuru lieto dome, kā arī tās izvietotās iestādes, kuras tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
  • ārvalstij piederošo īpašumu, kurš tiek izmantots tās diplomātisko pārstāvniecību vajadzībām;
  • publiskos ūdeņus un zemi zem koplietošanas šosejām, ceļiem, pazemes ceļiem, tuneļiem, ielām, dzelzceļa sliežu ceļiem, pilsētas sliežu ceļiem, tiltiem, estakādēm.

Ar pilnu sarakstu par īpašumiem, uz kuriem nekustamā īpašuma nodoklis neattiecas, vari iepazīties šeit.

Kurš ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs?

Ja Tavā īpašumā ir kāds dzīvoklis, māja vai zemes gabals, tad arī Tev ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Arī, ja persona no ārvalstīm iegādājas īpašumu Latvijā, viņš kļūst par Latvijas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju.

Ja nekustamais īpašums kopīgi pieder vairākiem cilvēkiem, par īpašumu nav jāmaksā viens nodokļa maksājums vienam cilvēkam, bet gan katram īpašniekam atsevisķi, atkarībā no savas domājamās daļas kopīpašumā.

Ja nekustamais īpašums pieder pašvaldībai, par to maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu ir piešķirtas pārvaldības tiesības. Ja pašvaldība nav oficiāli nodevusi konkrēto īpašumu kādas personas pārvaldījumā, bet kāda persona tomēr to lieto, nodoklis ir jāmaksā personai, kura lieto šo īpašumu. 

Ja pašvaldībai pieder daudzdzīvokļu māja, kas ierakstīta zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašums, nekustamā īpašuma nodokli par šo daudzdzīvokļu māju un zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā ēkas apsaimniekājs, kurš to iekasē no dzīvokļu īpašniekiem/īrniekiem.

neksutamā īpašuma nodoklis

Nodokļa likme un tā aprēķināšana

Nekustamā īpašuma nodoklim ir vairākas likmes. Nekustamā īpašuma likmes var būt sākot no 0,2% līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kuru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Parasti % likme ir līdz 1.5%, bet, ja īpašums nav uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, var nākties maksāt līdz pat 3% no kadastrālās vērtības.

Ja pašvaldība līdz noteiktajam termiņam (pirmstaksācijas gada 1. novembris) saistošos noteikumus nepublicē, tad 1,5% likme tiek piemērota: 

  • zemei;
  • ēkām vai to daļām;
  • inženierbūvēm.

Dzīvojamām mājām, neskatoties uz to, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir: 

  • 0,2% no kadastrālās vērtības, kura nepārsniedz 56 915 EUR;
  • 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kura pārsniedz 56 915 EUR, bet nepārsniedz 106 715 EUR;
  • 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kura pārsniedz 106 715 EUR.

Vēl 1,5% likme ir jāmaksā tad, ja tev pieder neapstrādāta lauksaimniecības zeme, kura tiek izmantota kādam lauksaimniecības veidam, bet nav lielāka par 1 hektāru, vai arī, ja šai zemei ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.

Kā jau iepriekš tika minēts, ja īpašums nav uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, var nākties maksāt stipri lielāku % likmi par 1,5%.  Ja ēka nav pienācīgi aprūpēta un tā jau ir uzskatāma par sagruvušu, cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu būvi, piemēro 3% likmi no kadastrālās vērtības, ja vien to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

1,5% likme tiek piemērota arī īpašumiem, kuri ir komersanta tiesiskajā pārvaldībā.

Par aprēķiniem

Nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts no objekta kadastrālās vērtības taksācijas gada 1. janvārī, bet, ja īpašums valsts kadastra sistēmā tiek reģistrēts taksācijas gada laikā (taksācijas gads ir vienāds ar kalendāro gadu), tad nodokli aprēķina no vērtības, kāda tā bijusi reģistrācijas brīdī. 

Ja īpašumā esošajiem objektiem ir nodokļu atvieglojumi, tad ir jāmaksā minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums – 7 EUR.

Ja persona ir no maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes un nekustamā īpašuma nodokļa summa ir mazāka par 7 EUR, pašvaldībai ir tiesības maksāšanas paziņojumu maksātājam nenosūtīt. Pašvaldība uzkrāj šo summu līdz brīdim, kad tiek sasniegti 7 EUR un tikai tad nosūta paziņojumu.

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi

Kam piešķir nodokļu atvieglojumus?

Ja Tev ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss, tad pašvaldība Tev var piešķirt nodokļu atvieglojumu. 

Trūcīgām personām/ģimenēm – 90% apmērā no aprēķinātās nodokļu summas.

Maznodrošinātām personām/ģimenēm –  līdz 90% no aprēķinātās summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas vai ģimenes statusam.

Ja Tev taksācijas gada 1. janvārī ir vismaz 3 bērni līdz 18 gadu vecumam, vai arī bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību un ja viņiem deklarētā adrese ir tāda pati kā Tev, tad ir iespējams iegūt līdz 50% lielu atvieglojumu no aprēķinātas summas, bet ne vairāk kā 500 EUR. 

Šādu atvieglojumu ir iespējams dabūt arī tad, ja esi viens no minētajiem bērniem. 

Ja esi saimnieciskās darbības veicējs, tad ir iespējams iegūt atvieglojumus 90%, 70%, 50%, vai 25% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, piešķirot to kā de minimums atbalstu. 

Saimnieciskās darbības veicējs var iegūt atvieglojumu arī, ja sponsorē kādu sporta organizāciju, kura ir reģistrēta kā biedrība. 

Lai labāk par visu pārliecinātos, būtu vēlams iepazīties ar nekustamā īpašuma nodokļa likumu, ko vari atrast šeit.

Iekasēšanas kārtība

Nekustamā īpašuma nodoklis tiek iemaksāts tajā novada pašvaldības budžetā vai pilsētā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas Tavs īpašums. 

Bet, ja Tev pieder vairāki īpašumi un ne visi ir vienā pašvaldības/pilsētas teritorijā, tad par katru tiek sastādīts atsevišķs rēķins un par to ir jāmaksā tās pašvaldības/pilsētas budžetā, kuras teritorijā tas atrodas. Rezultātā, ja pieder vairāki īpašumi, ir vairāki atsevišķi maksājumi, nevis viens kopīgs.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas procesu kontrolē Valsts Ieņēmumu Dienests (VID).

Noslēgums

Šajā rakstā aplūkotas galvenās lietas, kas būtu jāzina jebkuram, kuram jau ir savs nekustamais īpašums vai arī personai, kas tikai apsver nekustamā īpašuma iegādi.

Ar visu nekustamā īpašuma nodokļa likumu vari iepazīties šeit – https://likumi.lv/doc.php?id=43913